Vidradnyy, Solomyanskyy rayon, Kyiv. Sale of land for private use

Vidradnyy, Solomyanskyy rayon, Kyiv. Sale of land for private use.

1 ad